Master Shkencor në Administrim Biznesi

Viti I, Semestri I (1): 15 javë
Nr Modulet ECTS
1 Kontabilitet Kosto Drejtimi i Avancuar 6
2 Drejtim Financiar i Avancuar 6
3 Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit (MIS) 6
4 Ekonomiksi Menaxherial 6
5 Marketingu Ndërkombëtar 6
Totali 30
Viti I, Semestri II (2): 15 javë
6 Menaxhimi i Projekteve dhe Kontratave 6
7 Metodat e Kërkimit 6
8 Çmimet dhe Tregjet 6
9 Optimizim Ekonomik 6
10 Vlerësimi i Ndërmarrjeve 6
Totali 30
Viti II, Semestri III (3): 15 javë
11 Tregjet e Kapitaleve 6
12 Menaxhim Strategjik i Avancuar 6
13 Menaxhimi i Riskut Financiar 6
14 Teknikat Bankare 6
15 Sjellje Konsumatore 6
Totali 30
Viti II, Semestri IV (4): 10 javë
16 Punim Diplome 30
Totali 30
TOTAL 120