Master Profesional në Financë

Nr Modulet ECTS Gjithsej

Semestri 1

1 Kontabilitet Kosto Drejtimi i Avancuar 6 60
2 Drejtim Financiar i Avancuar 6 60
3 Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit (MIS) 6 60
4 Ekonomiksi Menaxherial 6 60
5 Marketingu Ndërkombëtar 6 60
Totali Semestri 1 30 300
                                Viti I, Semestri II (2): 10 javë 

Semestri 2

6 Kontabilitet Financiar i Avancuar 6 60
7 Menaxhimi i Riskut Financiar / Teknikat Bankare 6 60
8 Analizë Financiare e Avancuar 4 40
9 Vlerësimi i Ndërmarrjeve 6 60
10 Praktikë Profesionale (2 javë) 4 (40)
11 Provim i Përgjithshëm Përfundimtar/
Punim Diplome (3 javë)
4 (40)
  Totali Semestri 2 30 300
       TOTALI 60 600