Master Profesional në Administrim Biznesi

Viti I, Semestri I (1): 15 javë
   Nr Modulet ECTS
1 Kontabilitet Kosto Drejtimi i Avancuar 6
2 Drejtim Financiar i Avancuar 6
3 Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit (MIS) 6
4 Ekonomiksi Menaxherial 6
5 Marketingu Ndërkombëtar 6
Totali 30
Viti I, Semestri II (2): 10 javë
6 Menaxhimi i Projekteve dhe Kontratave 5
7 Optimizim Ekonomik 5
8 Çmimet dhe Tregjet 4
9 Vlerësimi i Ndërmarrjeve 5
10 Praktikë Profesionale (2 javë) 4
11 Provim i Përgjithshëm Përfundimtar/
Punim Diplome (3 javë)
7
Totali 30
      Gjithsej 60