Struktura Organizative

do perfshihet Dekani dhe pergjegjesit e departamenteve, organigrama e fakkutltetit