Bachelor në Financë

 

Viti   

 

Nr

 

Lënda

 

Kreditet

V I T I

1

1 Shkrim Akademik 5
2 Hyrje në Sociologji 5
3 Informatikë 6
4 Mikroekonomi 6
5 Bazat e Marketingut 5
6 Anglisht (1) 5
7 Makroekonomi 6
8 Matematikë e Zbatuar 6
9 E Drejta e Biznesit 5
10 Hyrje në Biznes 6
11 Anglisht (2) 5
TOTALI KREDITEVE 60

V I T I

2

1 Statistikë (1) 6
2 Bazat e Kontabilitetit 6
3 Hyrje në Financë 6
4 Komunikim Biznesi 5
5 Menaxhimi i SME-ve 5
7 Drejtim Financiar 8
8 Kontabilitet Financiar 6
9 Paraja dhe Bankat 6
10 Statistikë Biznesi 6
11 Menaxhim Strategjik 6
TOTALI I KREDITEVE 60
 

V I T I

3

1 Drejtim Bankar/ Teknikat Bankare 4
2 Analizë Financiare 4
3 Sistemet e Informacionit Kontabël/ Drejtim Portofoli 6
4 Kontabilitet Kosto-Drejtimi 7
5 Investime 5
7 Auditim / Financat Nderkombetare 7
8 Tregje dhe Institucionet Financiare 5
9 Taksimi 4
10 Menaxhimi i Marketingut 4
11 Financat Publike 4
12 Praktikë Profesionale (2 javë) 5
13 Provim i Përgjithshëm Përfundimtar/ Punim Diplome (3 javë) 5
TOTALI IKREDITEVE 60
                                                                   TOTALI                                                                                                                   180